Visitatieverslag

Onze visie

Leren komt tot uiting in tal van situaties en op vele plaatsen. In het bijzonder daar waar mensen elkaar ontmoeten. Daltonschool De Kleine Wereld is een dergelijke ontmoetingsplaats. Daltonschool De Kleine Wereld is een bruisende school waarin kinderen kunnen experimenteren met samenwerken, samen leven en het oplossen van problemen. Een school met mooie, rijke materialen die kinderen inspireren tot handelen en onderzoeken. Met plekjes om zelfs rustig na te denken en te leren. Ieder kind beschikt over een schat aan unieke talenten. Daltonschool De Kleine Wereld helpt die talenten uit te bouwen. Door zelf te doen, door nadoen, door instructielessen en door zelf te ontdekken. Wij leren leerlingen werken in een complexe samenleving. De leerling is ondernemend en leert verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en anderen.

Betekenisvol onderwijs
Op Daltonschool De Kleine Wereld willen we kinderen nieuwsgierig maken naar alles wat er om hen heen gebeurt. Door betekenisvol onderwijs en boeiende instructies dagen we kinderen uit om te leren. In onze uitdagende en rijke leeromgeving wordt ieder kind geprikkeld om op onderzoek uit te gaan en een antwoord te vinden op leer- en ontwikkelingsvragen, gebruik makend van zijn of haar eigen talenten. We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van het kind, en willen elkaar inspireren en stimuleren. Vol vertrouwen zien we vervolgens de kinderen de grote wereld in gaan.

Daltononderwijs
Vroeger zaten kinderen op school in rijtjes, met het gezicht naar het bord gekeerd. De leerkracht stond voor het bord en gaf mondeling les. De kinderen werkten in stilte in schriftjes. Dezelfde leerstof, dezelfde snelheid, dezelfde oefeningen, dezelfde toetsen. Alsof er geen verschil tussen leerlingen bestaat! En dat terwijl voor de toekomstige hovenier en toekomstige ICT-deskundige in de klas zitten. De reden om ons onderwijs anders in te richten, is het feit dat door wetenschappelijk onderzoek de inzichten veranderd zijn over de wijze waarop kinderen het beste leren. Leren vanuit motivatie, aansluiten bij de voor het kind beste manier van leren en betrokkenheid, heeft een hoog rendement. Bovendien weten we nu dat intelligentie geen vaststaand gegeven is, intelligentie kun je ontwikkelen! Het ene kind leert door te lezen, het andere wil ook veel met zijn handen kunnen doen en weer een ander wil graag over de lesstof kunnen praten. Ieder kind heeft een andere stijl waarmee hij of zij het beste leert.

Daltononderwijs focust op werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten vanuit heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit/doelgerichtheid en reflectie. Deze kernwaarden zijn kenmerkend voor de manier waarop Daltonschool De Kleine Wereld haar onderwijs vormgeeft.

Eigenaarschap
Wij leren de leerling steeds meer zelf eigenaar te worden van het eigen leerproces. De leerling weet wat hij wil leren en neemt voor zijn eigen leerproces het initiatief. De leerkracht begeleidt en stuurt bij waar nodig. De leerling vraagt ​​om verantwoording bij de leerkracht en kan zijn eigen keuzes verantwoorden. Dit is wat we op school beogen en waar we alle leerlingen in  meenemen van groep 1 naar groep 8. Eigenaarschap zien we in alle kernwaarden van het Daltononderwijs terugkomen. 

De kernwaarden van het Daltononderwijs

Verantwoordelijkheid.

                

Kinderen leren verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun leergedrag en omgeving te dragen.

Vrijheid in het Daltononderwijs betekent kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Vrijheid is nodig om eigen keuzes te maken en eigen wegen te kunnen vinden. Maar het betekent niet dat zomaar alles kan en mag. De leerkracht heeft als taak om iedere leerling structuur te bieden, om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren. Door deze manier van werken zien kinderen de relatie tussen wat doen en wat dat oplevert. Dat is een veilig leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Zelfstandigheid

     

Het Daltononderwijs stimuleert kinderen om zelf te denken en te handelen. Dat wat jezelf kan mag jezelf doen. Hoe fijn is dat!

De kinderen worden uitgedaagd om hun leertaken zelf te plannen en tot een goed einde te brengen. Wanneer ze hulp nodig hebben bij een taak of opdracht, leren zij om tijdens het leerproces hulp te zoeken en vragen te stellen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken. De leerkracht begeleidt de kinderen intensief bij het achterhalen van hun ontwikkelbehoefte.

Leerlingen kunnen vanuit hun nieuwsgierigheid allerlei vragen stellen zoals opzoek-, uitzoek- of onderzoeksvragen. Zelf met deze vragen aan de slag gaan, zet kinderen aan tot leren.

Effectiviteit-doelgerichtheid

      

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.

Het Daltononderwijs gaat uit van het principe dat als kinderen een taak krijgen waar ze zelf verantwoordelijk zijn en deze zelf leren plannen en uitvoeren, het onderwijs veel effectiever is dan stilzit- en luisteronderwijs.

Ieder kind krijgt wat hij nodig heeft. Ook dat is effectiviteit. Wanneer een kind uitleg nodig heeft, krijgt hij / zij deze terwijl andere kinderen aan een opdracht werken. 

Reflectie

        

Nadenken over je eigen gedrag en werk is binnen het Daltononderwijs erg belangrijk.

Kinderen leren om hun werk vooraf, tijdens en achteraf te beoordelen. Van daaruit kunnen vervolgens weer nieuwe aandachtspunten opgesteld worden. Ook de leerkracht reflecteert op zijn / haar eigen lesgeven en handelen. Op schoolniveau vindt reflectie over kwaliteit van ons onderwijs voortdurend plaats. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen door observaties, diagnostische gesprekken en een aantal toetsmomenten. De leerkracht krijgt zo helder zicht op de mate van beheersende vaardigheden en of de leerstof kan worden toegepast. Dalton staat voor brede vorming: cognitief, sociaal emotioneel, sportief en creatief.

Samenwerken

     

Op een Daltonschool werken kinderen, leerkrachten, ouders en schoolleiding samen.

Door samen aan leertaken te werken, leren kinderen met elkaar om te gaan en elkaar te helpen. Ook leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Door samen te werken, ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden en leren zij reflecteren.

Samen koers bepalen
Op De Kleine Wereld houden we drie keer per jaar kind-ouder-leerkrachtgesprekken. Samen met het kind bespreken we hoe het is gegaan en stellen we doelen voor de komende periode.

gogoanime