Dalton

Onze visie

Leren komt tot uiting in tal van situaties en op vele plaatsen. In het bijzonder daar waar mensen elkaar ontmoeten. Daltonschool De Kleine Wereld is een dergelijke ontmoetingsplaats. Daltonschool De Kleine Wereld is een bruisende school waar kinderen leren samenwerken, samen leven en problemen oplossen. Een school met mooie, rijke materialen die kinderen inspireren tot handelen en onderzoeken. Met plekjes om zelfs rustig na te denken en te leren. Daltonschool De Kleine Wereld helpt kinderen hun  talenten te ontdekken en uit te bouwen. Door zelf te doen, door nadoen, door instructielessen en door zelf te ontdekken. Wij leren leerlingen deel te nemen aan de complexe samenleving. 

Visitatieverslag

Daltonvisie Thematisch onderwijs

Betekenisvol onderwijs
Op Daltonschool De Kleine Wereld willen we kinderen nieuwsgierig maken naar alles wat er om hen heen gebeurt. Door betekenisvol onderwijs en boeiende instructies dagen we kinderen uit om te leren. In onze uitdagende en rijke leeromgeving wordt ieder kind geprikkeld om op onderzoek uit te gaan en een antwoord te vinden op leer- en ontwikkelingsvragen. We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van het kind, en willen elkaar inspireren en stimuleren. Vol vertrouwen zien we vervolgens de kinderen de grote wereld in gaan.

Daltononderwijs
Daltononderwijs focust op werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten vanuit heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit/doelgerichtheid en reflectie. Deze kernwaarden zijn kenmerkend voor de manier waarop Daltonschool De Kleine Wereld haar onderwijs vormgeeft.

Eigenaarschap
Wij leren de leerling steeds meer een beetje baas te zijn over het eigen leren. De leerkrachten zijn de professionals en weten welke leerdoelen de kinderen moeten behalen en houden dat ook voor ogen. Maar het gaat over het kind en dat mag dan ook zeker meedenken en meepraten. Dit is wat we op school beogen en waar we alle leerlingen in  meenemen van groep 1 naar groep 8. Eigenaarschap zien we in alle kernwaarden van het Daltononderwijs terugkomen. Drie keer per jaar vertellen de kinderen in het kind-ouder-leerkracht gesprek hoe het gaat op school en laten dat zien aan de hand van hun eigen portfolio. 

De kernwaarden van Daltononderwijs

Verantwoordelijkheid.

                

Kinderen leren verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun leergedrag en omgeving te dragen.

Vrijheid in het Daltononderwijs betekent kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Vrijheid is nodig om eigen keuzes te maken en eigen wegen te kunnen vinden. Maar het betekent niet dat zomaar alles kan en mag. De leerkracht heeft als taak om iedere leerling structuur te bieden, om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren. Door deze manier van werken zien kinderen de relatie tussen wat doen en wat dat oplevert. Dat is een veilig leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Effectiviteit-doelgerichtheid

      

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.

Het Daltononderwijs gaat uit van het principe dat als kinderen een taak krijgen waar ze zelf verantwoordelijk zijn en deze zelf leren plannen en uitvoeren, het onderwijs veel effectiever is dan stilzit- en luisteronderwijs.

Ieder kind krijgt wat hij nodig heeft. Ook dat is effectiviteit. Wanneer een kind uitleg nodig heeft, krijgt hij / zij deze terwijl andere kinderen aan een opdracht werken. 

Samenwerken

     

Op een Daltonschool werken kinderen, leerkrachten, ouders en schoolleiding samen.

Door samen aan leertaken te werken, leren kinderen met elkaar om te gaan en elkaar te helpen. Ook leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Door samen te werken, ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden en leren zij reflecteren.

Samen koers bepalen
Op De Kleine Wereld houden we drie keer per jaar kind-ouder-leerkrachtgesprekken. Samen met het kind bespreken we hoe het is gegaan en stellen we doelen voor de komende periode.

Zelfstandigheid

     

Het Daltononderwijs stimuleert kinderen om zelf te denken en te handelen. Dat wat jezelf kan mag jezelf doen. Hoe fijn is dat!

De kinderen worden uitgedaagd om een deel van hun leertaken zelf te plannen en tot een goed einde te brengen. Wanneer ze hulp nodig hebben bij een taak of opdracht, leren zij om tijdens het leerproces hulp te zoeken en vragen te stellen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken. De leerkracht begeleidt de kinderen intensief bij het achterhalen van hun ontwikkelbehoefte.

Leerlingen kunnen vanuit hun nieuwsgierigheid allerlei vragen stellen zoals opzoek-, uitzoek- of onderzoeksvragen. Zelf met deze vragen aan de slag gaan, zet kinderen aan tot leren.

Reflectie

        

Nadenken over je eigen gedrag en werk is binnen het Daltononderwijs erg belangrijk.

Kinderen leren om hun werk vooraf, tijdens en achteraf te beoordelen. Van daaruit kunnen vervolgens weer nieuwe aandachtspunten opgesteld worden. Ook de leerkracht reflecteert op zijn / haar eigen lesgeven en handelen. Op schoolniveau vindt reflectie over kwaliteit van ons onderwijs voortdurend plaats. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen door observaties, diagnostische gesprekken en een aantal toetsmomenten. De leerkracht krijgt zo helder zicht op de mate van beheersende vaardigheden en of de leerstof kan worden toegepast. Dalton staat voor brede vorming: cognitief, sociaal emotioneel, sportief en creatief.